اشعار

امید

روز پیش پای شب ذبح شد و شب زده ها لبالب از خوشا بر احوالند گناه رنگین کمان است که سیاهی را نشناختیم در این تاریکی بی رویا در میان […]

اشعار

گناهکار باش…

هیچوقت مثل هایی که طعم خاک دارند را باور نکردم من بیگناهان زیادی را می شناسم که در آغوش دار آرمیدند نمی خواهم تو را بیگناه در آغوش کشم بیا […]