اشعار

برای قلم

از عشق نوشتی نهراسی به سر دار دستان قلم دار قلم کرده نگه دار کوتاه کنم سخن که کوتاه نظر بس ایجاز برای من و اعجاز تو بردار وکیل مهدی […]

اشعار

بگذار بخوابم

در خواب که هستم در آغوش و لبالب منی بیدار که هستم تو نیستی که نیستی که نیستی عجب پیوندیست میان اشک و لبخندم مبارک باد شاعر: مهدی اخوان(صاحب رنگها)

اشعار

مهم نیست…

مهم نیست که هیچ ترانه ای با من آغاز نمی شود مهم نیست که سر ضرب هیچ رویای سبزی نرسیده ام مهم این است که معشوقه ام را خودم آفریدم […]