اشعار

آزادی

زندانبان شلیک نکن بگذار کبوتری که در سیمهای خاردار اسیر شده است را نجات دهم می خواهم دوباره طعم آزادی را بچشد وکیل مهدی اخوان

اشعار

حبس ابد

از ابری که در دودکش تولد یافته انتظار باران نیست تو نیز منتظر نمان دخیل بسته ام به ضریح زنگ زده زندان و نماز باران می خوانم برای ابد شاعر: […]