اشعار

بگذار بخوابم

در خواب که هستم در آغوش و لبالب منی بیدار که هستم تو نیستی که نیستی که نیستی عجب پیوندیست میان اشک و لبخندم مبارک باد شاعر: مهدی اخوان(صاحب رنگها)