اشعار

آزادی

زندانبان شلیک نکن بگذار کبوتری که در سیمهای خاردار اسیر شده است را نجات دهم می خواهم دوباره طعم آزادی را بچشد وکیل مهدی اخوان

اشعار

آتشفشان خاموش

به کوه بودنم نمی بالم آتشفشانی ام که دهانش را گل گرفته کلمات مذاب از گونه های متورمم شره می کند وای از آن روزی که فریاد زنم شاعر: وکیل […]