اشعار

آتشفشان خاموش

به کوه بودنم نمی بالم آتشفشانی ام که دهانش را گل گرفته کلمات مذاب از گونه های متورمم شره می کند وای از آن روزی که فریاد زنم شاعر: وکیل […]

اشعار

بگذار بخوابم

در خواب که هستم در آغوش و لبالب منی بیدار که هستم تو نیستی که نیستی که نیستی عجب پیوندیست میان اشک و لبخندم مبارک باد شاعر: مهدی اخوان(صاحب رنگها)