اشعار

آزادی

زندانبان شلیک نکن بگذار کبوتری که در سیمهای خاردار اسیر شده است را نجات دهم می خواهم دوباره طعم آزادی را بچشد وکیل مهدی اخوان